W ramach 29. Finału WOŚP Sztab Kalwaria zaprasza do udziału w konkursie plastycznym NAJPIĘKNIEJSZY LIZAK, nawiązujący do motywu przewodniego WOŚP 2021.

 

 REGULAMIN KONKURSU

 

1.      Tematyka konkursu

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "NAJPIĘKNIEJSZY LIZAK". Prace konkursowe mogą mieć formę rysunku lub pracy przestrzennej .

Prace muszą być wykonane samodzielnie, techniką dowolną. UWAGA: Tylko prace wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu będą brane pod uwagę przy ocenie prac przez jurorów.

 

2.      Kategorie konkursowe

W konkursie mogą startować dzieci do 10. roku życia.

 

3.      Ograniczenia w liczbie składanych prac

Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę.

 

4.      Zgłoszenia

Termin składania prac do 29 stycznia 2021 r. (piątek). Podpisaną prace (imię i nazwisko dziecka ) należy złożyć do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Stare Kino, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta).

Prosimy o opatrzenie każdej pracy na odwrocie metryczką:

·        imię i nazwisko

·        wiek dziecka

·        miejscowość

·        nr telefonu

Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zgodą na publiczne udostępnienie pracy konkursowej w witrynach internetowych Organizatora.

 

5.      Ogłoszenie wyników i nagrody

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej www.ckstkalwaria.com oraz na facebookowym fanpage WOŚP Kalwaria w dn. 31 stycznia 2021 r. Odbiór nagród w CKSiT, Stare Kino, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta) w godzinach pracy CKSiT.

Sztab WOŚP Kalwaria Zebrzydowska oraz Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac. Zwycięskim pracom zostaną przyznane nagrody niespodzianki.

 

6.      Ocena prac

Prace oceni jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie będą brane pod uwagę:

·        kreatywność

·        estetyka pracy

 

7.      Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

- Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) Konkursu kolęd i pastorałek (dalej „Konkurs”) jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT) z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zeb., adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33 873 37 71.

- W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych CKSiT wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Konkursu oraz na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - Dz.U.2017.862); art. 6 ust. 1 lit.e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

- Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową oraz pocztę elektroniczną CKSiT; każdorazowo administratorom stron społecznościowych na których opublikowane zostaną prace, fotorelacja lub film dokumentujący Konkurs; skład jurorski festiwalu; podmiot zewnętrzny realizujący usługę wykonania filmu.

- Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

- Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.

- Wizerunek Uczestników przetwarzany będzie przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.

- Każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa (zgodnie z art. 15-22 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679): prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym momencie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobligowany jest do złożenia odpowiedniego, pisemnego lub elektronicznego wniosku do CKSiT (w zależności od żądania).

- Każdy z Uczestników ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

- Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Festiwalu.

Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych.

- Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Administratora: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.