Zapraszamy do udziału w gminnym etapie XVIII Festiwalu Artystycznego „Talenty 2018”. Szczegóły w Regulaminie.

XVIII Festiwal Artystyczny „Talenty 2018”

Regulamin i karta zgłoszenia

1. Organizator: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

2. Cel Festiwalu:

1. Festiwal jest prezentacją indywidualnych talentów artystycznych. Ma wyłonić autentyczne talenty: wokalne, muzyczne, teatralne, taneczne, recytatorskie, plastyczne, literackie, i fotograficzno-filmowe. Głównym celem jest promocja utalentowanej młodzieży (osoba lub instytucja zgłaszająca musi mieć pełne przekonanie, że praca została wykonana samodzielnie przez uczestnika), a za jej pośrednictwem promocja gmin powiatu wadowickiego.

2. W danej kategorii wiekowej i artystycznej nie mogą brać udziału osoby, które zdobyły w latach ubiegłych nagrodę „Talent”, chyba że przejdą do następnej grupy wiekowej.

CKSiT przeprowadza eliminacje gminne. Etap powiatowy przeprowadza Wadowickie Centrum Kultury.

3. Zasady uczestnictwa:

W XVIII Festiwalu Artystycznym ,,Talenty 2018” może wziąć udział pojedynczy wykonawca z przygotowanym programem lub samodzielnie wykonaną pracą artystyczną z podziałem na kategorie artystyczne i grupy wiekowe. Na etapie gminnym nie jest wymagane zgłoszenie uczestnika przez instytucję, istnieje możliwość indywidualnego zgłoszenia. Uczestnik nie może zgłosić prac, prezentacji lub utworów prezentowanych przez niego w poprzednich edycjach festiwalu. Utwory muzyczne wykorzystywane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia tego zapisu regulaminu , prezentacja może zostać przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany. Repertuar powinien być dostosowany do wieku oraz poziomu warsztatowego uczestnika. W danej kategorii wiekowej nie mogą brać udziału osoby, które zdobyły w ubiegłych latach nagrodę ,,Talent”, chyba, że przejdą do następnej kategorii wiekowej.

3. Kategorie wiekowe:

a) przedszkolaki i klasy „0” (nie występują w etapie powiatowym)

b) I grupa- dzieci z klas I- III

c) II grupa- dzieci z klas IV-VI

d) III grupa – VII i VIII klasa szkoły podstawowej i klasa III gimnazjum

4. Kategorie artystyczne:

MUZYKA INSTRUMENTALNA – uczestnik przygotowuje dwa utwory muzyczne na dowolnym, własnym instrumencie muzycznym z wyłączeniem keyboardu (WCK dysponuje elektrycznym pianinem Yamaha). Uczestnik wykonuje jeden utwór (drugi może wykonać na życzenie jury). Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje.

WOKAL – uczestnik przygotowuje dwie piosenki, wykonuje jedną, natomiast drugą może zaprezentować na życzenie jury. Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje. Dozwolony jest akompaniament własny, udział innego akompaniatora lub wykorzystanie podkładu audio CD.

TANIEC – uczestnik wykonuje etiudę taneczną (podkład muzyczny: audio CD). W tej kategorii dopuszcza się udział par tanecznych tańca towarzyskiego.

TEATR – uczestnik powinien wykazać się aktorstwem, wykonując monodram, inscenizację teatralną, itp.- czas trwania prezentacji na scenie maksymalnie 10 minut.

RECYTACJA- uczestnik przygotowuje dwa utwory: poezję i fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 min.

PLASTYKA – uczestnik składa trzy prace opisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, grupa wiekowa, szkoła,), wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, rzeźba, tkactwo artystyczne, metaloplastyka i inne).

LITERATURA – uczestnik posyła podpisane dwie prace literackie (wiersz, opowiadanie, reportaż, felieton, itp.) wyłącznie drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie załącznika. Praca powinna być podpisana wg wzoru (imię, nazwisko, klasa, grupa wiekowa, reprezentowana instytucja oraz gmina) i ograniczona do 4 stron, napisana czcionką verdana rozmiar 11.

FOTOGRAFIA I FILM - uczestnik składa pięć zdjęć czarno- białych lub kolorowych na płycie CD oraz w postaci wydruków, format min. 18 x 24 cm, tematyka dowolna. W tej kategorii dopuszcza się również grafikę komputerową. Każde zdjęcie należy opisać na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, grupa wiekowa, reprezentowana instytucja oraz gmina). Fotografii nie należy oprawiać ani też przyklejać na passe - partout.

- uczestnik składa etiudę filmową wykonaną w dowolnej technice filmowej na nośniku DVD – czas projekcji maksymalnie do 10 minut.

5. Termin dostarczania kart uczestnictwa, podkładów CD i składania prac do CKSiT:

18 października 2018 r. w Starym Kinie ul. Mickiewicza 4, lub pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Przesłuchania konkursowe, ocena prac, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród:

  • Prezentacje sceniczne (muzyka, wokal – 23.10.2018 r., recytacja, teatr, taniec – 25.10.2018 r.)

  • (Harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszeń w dniu 22.10.2018 r.)

  • Plastyka, Literatura, Film i Fotografia – ocena 24.10.2018 r.

Dokładny program przesłuchań konkursowych zostanie umieszczony na stronie internetowej www.ckstkalwaria.com dnia 22.10.2018 r.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród po każdej kategorii wiekowej.

7. Prace konkursowe i prezentacje sceniczne oceni jury powołane przez Organizatora, jednocześnie typując uczestników do etapu powiatowego.

8. Etap powiatowy odbędzie się 28, 29 i 30 listopada 2018 r. w Wadowickim Centrum Kultury.

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) XVIII Festiwalu Artystycznego „TALENTY 2018” (dalej „Festiwal”) jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT) z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zeb., adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33 873 37 71.

2. W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych CKSiT wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Festiwalu oraz na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - Dz.U.2017.862); art. 6 ust. 1 lit.e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową oraz pocztę elektroniczną CKSiT; każdorazowo administratorom stron społecznościowych na których opublikowane zostaną

prace, fotorelacja lub film dokumentujący Festiwal; skład jurorski festiwalu; podmiot zewnętrzny realizujący usługę wykonania filmu.

5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 5 lat licząc od roku następującego po zakończeniu Festiwalu.

7. Wizerunek Uczestników przetwarzany będzie przez okres 5 lat licząc od roku następującego po zakończeniu Festiwalu.

8. Każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa (zgodnie z art. 15-22 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679): prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym momencie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobligowany jest do złożenia odpowiedniego, pisemnego lub elektronicznego wniosku do CKSiT (w zależności od żądania).

9. Każdy z Uczestników ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Festiwalu.

Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych.

12. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron13y osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Administratora: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.