Zapraszamy dzieci  i młodzież do udziału w świątecznym konkursie plastycznym. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu wieńca świątecznego na drzwi. Prace wraz z kartami zgłoszenia należy dostarczyć do 5 grudnia br. do Starego Kina. Szczegóły w Regulaminie.

CENTRUM KULTURY, SPORTU i TURYSTYKI W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

Temat: ,,Wieniec świąteczny na drzwi”

Praca wykonana samodzielnie, techniką dowolną. (UWAGA: Tylko prace wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu będą brane pod uwagę przy ocenie prac przez jurorów)!!!

Cel konkursu:

- promocja twórczości dzieci i młodzieży

- popularyzacja wśród najmłodszych tradycji związanych z Bożym Narodzeniem

- rozwijanie zdolności manualnych

- rozwijanie wyobraźni plastycznej

 

Kategorie wiekowe:

przedszkolaki i klasy „0”

uczniowie klas I - III

uczniowie klas IV – VI

klasa VII, VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum

Ilość nadsyłanych prac z jednej szkoły: dowolna

Termin nadsyłania prac do CKSiT: 05.12.2018 r.

Prace należy dostarczyć wraz z Kartami zgłoszenia do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta)

Ogłoszenie wyników na stronie Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej 14.12.2018 r. Odbiór nagród w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta) w godzinach pracy CKSiT.

Prosimy o opatrzenie każdej pracy na odwrocie metryczką (imię i nazwisko, klasa, szkoła - również czy to szkoła podstawowa czy gimnazjum, drukowanymi literami). Prace oceni jury powołane przez organizatora biorąc pod uwagę m.in.: kreatywność oraz estetykę pracy .

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo zatrzymania prac celem zorganizowania wystawy. Prace, które nie zostaną odebrane miesiąc po zakończeniu wystawy przechodzą na własność CKSiT.

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) konkursu Świątecznego (dalej ,,konkurs”) jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT) z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zeb., adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33 873 37 71.

2. W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych CKSiT wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Konkursu oraz na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - Dz.U.2017.862); art. 6 ust. 1 lit.e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową oraz pocztę elektroniczną CKSiT; każdorazowo administratorom stron społecznościowych na których opublikowane zostaną prace.

5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.

7. Wizerunek Uczestników przetwarzany będzie przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.

8. Każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa (zgodnie z art. 15-22 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679): prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym momencie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobligowany jest do złożenia odpowiedniego, pisemnego lub elektronicznego wniosku do CKSiT (w zależności od żądania).

9. Każdy z Uczestników ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie.

Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych.

12. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron13y osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Administratora: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.