Zapraszamy do udziału w Festiwalu Artystycznym TALENTY 2019, podajemy informacje dotyczące terminów zgłoszeń, przesłuchań i oceny prac w tegorocznej edycji gminnej Festiwalu Talenty.

 

Zgłoszenia: do 18 października br.

23 października – przesłuchania muzyka, wokal

24 października – przesłuchania recytacja, teatr, taniec

25 października – ocena prac: literatura, fotografia i film, plastyka

26-28 listopada - przesłuchania powiatowe w Wadowickim Centrum Kultury

 

REGULAMIN - ETAP GMINNY

KARTA ZGŁOSZENIA - PREZENTACJA NIESCENICZNE

KARTA ZGŁOSZENIA - PREZENTACJE SCENICZNE

 

REGULAMIN - TALENTY 2019 - etap gminny

Udział w Festiwalu ma charakter dwustopniowy.

I ETAP GMINNY – przeprowadzają go miejskie i gminne ośrodki kultury wg własnych ustaleń i w wyznaczonym przez siebie terminie dla uczniów szkół podstawowych z terenu własnej gminy. Ośrodki kultury mogą dokonać kwalifikacji do etapu powiatowego w Wadowicach w oparciu o dotychczas organizowane przez siebie konkursy artystyczne. W przypadku Gminy Kalwaria Zebrzydowska - Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

II ETAP POWIATOWY – uczestniczą w nim reprezentanci gmin zgłoszeni przez miejskie i gminne ośrodki kultury wg zasady: maksymalnie trzech uczestników w każdej kategorii artystycznej w I, II oraz III grupie wiekowej. Wadowickie Centrum Kultury dopuszcza możliwość zwiększenia tej liczby uczestników na wniosek organizatorów eliminacji gminnych. Uczestnicy ze szkół średnich zgłaszają się indywidualnie do etapu powiatowego bez limitu miejsc.

Z przebiegu każdego etapu stworzona zostanie fotorelacja, a z etapu powiatowego lm promocyjny. Zgłaszając swój udział w festiwalu uczestnik akceptuje fakt, że jego wizerunek będzie utrwalony przez Wadowickie Centrum Kultury przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wizerunek i prace wyłonionych laureatów festiwalu będą upublicznione w mediach, na stronie internetowej WCK i filmie promocyjnym. Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

Zasady uczestnictwa

W XIX Festiwalu Artystycznym „Talenty 2019” może wziąć udział wykonawca z przygotowanym programem lub samodzielnie wykonaną pracą artystyczną z podziałem na kategorie artystyczne i grupy wiekowe. Na etapie gminnym nie jest wymagane zgłoszenie uczestnika przez instytucję, istnieje możliwość indywidualnego zgłoszenia. Uczestnik nie może zgłosić prac, prezentacji lub utworów prezentowanych przez niego w poprzednich edycjach festiwalu. Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia tego zapisu regulaminu, prezentacja może zostać przerwa-na, a uczestnik zdyskwalifikowany. Repertuar powinien być dostosowany do wieku oraz poziomu warsztatowego uczestnika. W danej kategorii wiekowej i artystycznej nie mogą brać udziału osoby, które zdobyły w latach ubiegłych nagrodę „Talent”, chyba że przejdą do następnej grupy wiekowej.

 

Kategorie artystyczne

MUZYKA INSTRUMENTALNA: uczestnik przygotowuje dwa utwory muzyczne na dowolnym, własnym instrumencie muzycznym z wyłączeniem keybordu (CKSiT oraz WCK dysponują elektrycznym pianinem). Uczestnik zobowiązany jest wykonać jeden utwór, a drugi na życzenie jury. Mile widziane nowe aranżacje
i interpretacje.

WOKAL: uczestnik przygotowuje dwa zróżnicowane utwory wokalne, podczas konkursu wykonuje jeden,
a drugi na życzenie jury. Mile widziane będą nowe aranżacje i interpretacje. Dozwolony jest akompaniament własny, udział innego akompaniatora lub wykorzysta-nie podkładu audio. Jurorzy oceniać będą umiejętności wykonawcze, dobór repertuaru do wieku i możliwości uczestnika, interpretację, dykcję, intonację oraz poprawną emisję głosu.

TANIEC: uczestnik wykonuje etiudę taneczną do podkładu muzycznego. W tej kategorii dopuszcza się udział par tanecznych tańca towarzyskiego. Jury oceniać będzie ogólny wyraz sceniczny, dobór kostiumu i muzyki, poziom i oryginalność choreografii oraz umiejętne wykorzystanie przestrzeni.

TEATR: uczestnik wykonuje monodram, inscenizację teatralną itp. – czas trwania prezentacji na scenie maksymalnie 10 minut. Jurorzy oceniać będą trafność interpretacji, kulturę języka oraz celowość i sposób wykorzystania kostiumów, elementów scenografii i rekwizytów.

RECYTACJA: uczestnik przygotowuje dwa utwory: poezję i fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 min. Jurorzy oceniać będą dobór repertuaru, kulturę języka i umiejętność operowania słowem (dykcja, intonacja, tempo mówienia, operowanie siłą głosu) oraz ogólne wrażenie artystyczne.

PLASTYKA: uczestnik składa trzy prace graficzne lub plastyczne (wykonane dowolną techniką) opisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, grupa wiekowa, reprezentowana instytucja oraz gmina). Prace powinny zawierać własne autentyczne wersje przesycone wyobraźnią i przeżyciami, zwarty i ciekawy układ kompozycyjny, umiejętnie dobrany zestaw kolorystyczny oraz zastosowanie indywidualnych środków wyrazu. PRACE SKŁADAMY DO STAREGO KINA, ul. Mickiewicza 4 w Kalwarii Zeb.

LITERATURA: uczestnik przesyła podpisane dwie prace literackie (wiersz, opowiadanie, reportaż, felieton itp.) wyłącznie drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie załącznika. Praca powinna być podpisana wg wzoru (imię, nazwisko, klasa, grupa wiekowa, reprezentowana instytucja oraz gmina) i ograniczona maksymalnie do 4 stron, napisana czcionką verdana, rozmiar 11. Jurorzy oceniać będą oryginalność, poprawność stylistyczną i językową.

FOTOGRAFIA I FILM: uczestnik przesyła pięć zdjęć czarno - białych lub kolorowych (w formacje jpg, wielkość dłuższego boku min. 2500 pikseli) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na płycie CD. Tematyka zdjęć jest dowolna, jurorzy w zależności od gatunku przesłanych fotografii oceniać będą: technikę poprawnego wykonania, treść, przekaz emocjonalny, kompozycję obrazu, sposób kadrowania, harmonię kolorystyczną oraz umiejętne  operowanie  światłem. FILM: uczestnik zgłasza etiudę filmową wykonaną w dowolnej technice filmowej w formacie MP4, MPG, MPG2 lub MOV i przesyła na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Czas projekcji maksymalnie do 10 minut. Jurorzy oceniać będą jakość wykonania, treść i przekaz. PRACE (CD/DVD) SKŁADAMY DO STAREGO KINA, ul. Mickiewicza 4 w Kalwarii Zeb.

 

Uczestnicy

Festiwal ma formę otwartą. Mogą w niej uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna
z podziałem na grupy wiekowe:

·       przedszkolaki i klasy „0” (nie występują w etapie powiatowym)

·        I GRUPA: dzieci z klas I – III

·        II GRUPA: dzieci z klas IV – VI

·        III GRUPA: VII i VIII klasa szkoły podstawowej

 

Terminy

ETAP GMINNY:

Eliminacje dla gminy Kalwaria Zebrzydowska odbędą się 23 i 24 października 2019 r. Termin zgłoszenia reprezentantów gminy Kalwaria Zeb. upływa 18 października 2019 r. Aby zgłosić swój udział w festiwalu należy wypełnić i przesłać kartę uczestnictwa. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.ckstkalwaria.com, zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uczestnicy ze szkół średnich nie mają obowiązku uczestniczenia w etapie gminnym. Mają prawo zgłoszenia bezpośrednio do etapu powiatowego.

Prezentacje sceniczne:    

  • muzyka, wokal – 23.10.2019 r
  • recytacja, teatr, taniec – 24.10.2019 r.

Harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszeń w dniu 22.10.2019 r.

  •  plastyka, literatura, film i fotografia – ocena prac 25.10.2019 r.

Dokładny program przesłuchań konkursowych zostanie umieszczony na stronie internetowej www.ckstkalwaria.com dnia 22.10.2019 r.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród po każdej kategorii wiekowej.

 

ETAP POWIATOWY w Wadowickim Centrum Kultury:

Przesłuchania konkursowe: 26, 27 i 28 listopada 2019 r.

Koncert FINAŁOWY laureatów: 8 grudnia 2019 r.

Uczestnicy, również w kategoriach niescenicznych, będą mieli możliwość spotkania z jurorami w celu konsultacji. Dokładny program przesłuchań konkursowych wraz konsultacjami zostanie umieszczony na stronie internetowej www.wck.wadowice.pl

 

 

Nagrody

ETAP GMINNY w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zeb,

Prace konkursowe i prezentacje sceniczne oceni jury powołane przez Organizatora, jednocześnie typując uczestników do etapu powiatowego.

 

ETAP POWIATOWY w Wadowickim Centrum Kultury:

Występy i nadesłane prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora, które w systemie oskarowym nominuje wykonawcę do nagrody głównej i w każdej kategorii artystycznej przyznaje nagrodę „TALENT 2019”. Nagrody będą wręczone na Koncercie FINAŁOWYM 8 grudnia 2019 r. Dla laureatów poszukiwać będziemy możliwości udziału w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Nagrodzone prace artystyczne prezentowane będą na wystawie w WCK w terminie od 8 grudnia do 31 stycznia 2020 r. Po wystawie wszystkie prace będzie można odebrać do 29 lutego 2020 r. Prace nie odebrane w terminie przechodzą na własność WCK.

 

sk