Dzieci i młodzież zapraszamy do udziału w Konkursie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 21 stycznia 2020 roku. Szczegóły w Regulaminie. Zapraszamy!

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

REGULAMIN KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 2020

1. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, a także popularyzacja ich wśród dzieci i młodzieży.

2. Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach:

a) kolęda, pastorałka zaśpiewana indywidualnie

b) kolęda, pastorałka zaśpiewana grupowo ( max. 10 osób w grupie)

3. Uczestnik przygotowuje 1 utwór. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) przedszkolaki

b) klasy I-III

c) klasy IV-VI

d) klasa VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum

e) szkoły ponadgimnazjalne

5. Karty zgłoszeń należy dostarczyć do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4 od 23 grudnia 2019 do 14 stycznia 2020 r.

6. Do karty zgłoszenia prosimy dołączyć opisaną płytę CD z podkładem. 20 stycznia 2020 r. będzie możliwość przeprowadzenia próby scenicznej od godziny 09:00-12:00. Szczegółowe ustalenia próby prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 33 873 37 71 do dnia 14 stycznia 2020 r.

7. Konkurs zostanie przeprowadzony 21 stycznia 2020 r. (wtorek, godz. 9:00 (Sala Widowiskowa CKSiT, ul. Broniewskiego 3)

8. Prezentacje oceni jury powołane przez Organizatora. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody.

9. Szczegółowych informacji udziela Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zeb., ul. Mickiewicza 4, tel. (033) 873 37 71

10. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej Konkursu.

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
- Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) Konkursu kolęd i pastorałek (dalej „Konkurs”) jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT) z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zeb., adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33 873 37 71.

- W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych CKSiT wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Konkursu oraz na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - Dz.U.2017.862); art. 6 ust. 1 lit.e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

- Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową oraz pocztę elektroniczną CKSiT; każdorazowo administratorom stron społecznościowych na których opublikowane zostaną prace, fotorelacja lub film dokumentujący Konkurs; skład jurorski festiwalu; podmiot zewnętrzny realizujący usługę wykonania filmu.

- Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

- Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.

- Wizerunek Uczestników przetwarzany będzie przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.

- Każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa (zgodnie z art. 15-22 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679): prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym momencie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobligowany jest do złożenia odpowiedniego, pisemnego lub elektronicznego wniosku do CKSiT (w zależności od żądania).

- Każdy z Uczestników ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

- Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Festiwalu.

Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych.

- Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron13y osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Administratora: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Zapraszamy do udziału!