Zapraszamy uczniów gminnych szkół podstawowych do wiosennego konkursu plastycznego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu stroika wielkanocnego. Prace konkursowe mają mieć formę przestrzenną. Prace muszą być wykonane samodzielnie, dowolną techniką. Szczegóły w regulaminie.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

STROIK WIELKANOCNY

 

1.     Tematyka konkursu

Zapraszamy do wiosennego konkursu plastycznego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu stroika wielkanocnego. Prace konkursowe mają mieć formę przestrzenną. Prace muszą być wykonane samodzielnie, techniką dowolną.

UWAGA: Tylko prace wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu będą brane pod uwagę przy ocenie prac przez jurorów.

 

2.     Cele konkursu:

·       promocja twórczości dzieci i młodzieży

·       popularyzacja wśród młodszych mieszkańców Gminy miejscowych i regionalnych tradycji związanych Wielkanocą

·       rozwijanie zdolności manualnych dzieci i młodzieży

·       rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży

3.     Kategorie konkursowe.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Uczestnicy startują w kategorii indywidualnej, z podziałem na grupy wiekowe:

Gr. 0 – przedszkolaki oraz klasy „0”

Gr. I – uczniowie klas I-III SP

Gr. II – uczniowie klas IV-VI SP

Gr. III – uczniowie klas VII-VIII SP

 

4.     Ograniczenia w liczbie składanych prac

Ilość nadsyłanych prac z jednej szkoły: dowolna.

Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę.

5.     Zgłoszenia

Termin składania prac: od 2 marca (poniedziałek) do 31 marca (wtorek) 2020 r.

Praca złożone po tym terminie nie podlegają ocenie.

Prace należy dostarczyć wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (zał. 1 do Regulaminu) do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Stare Kino, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta).

Prosimy o opatrzenie każdej pracy na odwrocie metryczką (imię i nazwisko, klasa, szkoła – czytelnie, wielkimi literami). Przygotowaną przez organizatora metryczkę należy odciąć z karty zgłoszeniowej i umieścić na pracy konkursowej.

 

6.     Ogłoszenie wyników i nagrody
·       Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (www.ckstkalwaria.com) w dn. 2 kwietnia 2020 r.

·       Natomiast 3 kwietnia (piątek), o godz. 17:00 w Starym Kinie odbędzie się otwarcie wystawy pokonkursowej, na której prezentowane będą prace,
a uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody i dyplomy.

·       Prace na wystawie będą prezentowane od 3 do 9 kwietnia (Wielki Czwartek). Od 10 do 22 kwietnia można odbierać prace z siedziby CKSiT. Po tym terminie prace przechodzą na własność CKSiT.

·       W razie zgłoszonej nieobecności na wernisażu nagrody można odbierać
w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta) w godzinach pracy CKSiT (od 4 kwietnia).

·       Zwycięskim pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za udział.

 

7.     Ocena prac

Prace oceni jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie będą brane pod uwagę:

·       pomysłowość

·       estetyka pracy

·       wykorzystanie elementów gotowych (prosimy ograniczać gotowe elementy, zwłaszcza plastikowe)

·       trwałość konstrukcji

Mile widziane lokalne inspiracje, wykorzystanie miejscowych tradycji wielkanocnych.

8.     Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

9.     Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) konkursu wielkanocnego (dalej ,,konkurs”) jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT) z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zeb., adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33 873 37 71.

2. W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych CKSiT wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Konkursu oraz na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - Dz.U.2017.862); art. 6 ust. 1 lit.e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową oraz pocztę elektroniczną CKSiT; każdorazowo administratorom stron społecznościowych na których opublikowane zostaną prace.

5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.

7. Wizerunek Uczestników przetwarzany będzie przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.

8. Każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa (zgodnie z art. 15-22 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679): prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym momencie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobligowany jest do złożenia odpowiedniego, pisemnego lub elektronicznego wniosku do CKSiT (w zależności od żądania).

9. Każdy z Uczestników ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych.

12. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron13y osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Administratora: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.