Regulamin Orlika w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz namiary na animatorów obiektu.

 

 

Animatorzy pracujący na Orliku w Kalwarii Zebrzydowskiej w sezonie 2020

 1. Krzysztof Oleksy – telefon kontaktowy: 502 647 536

 2. Przemysław Opyrchał – telefon kontaktowy: 501 592 321

 

Zasady rezerwacji boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012 w Kalwarii Zebrzydowskiej 2020

 

 1. Rezerwacji oddzielnie można dokonywać na boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz fitness outdoor.

 2. Można to zrobić przed sezonem w miesiącu lutym osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem fanpaga Orlika na facebooku u Animatorów pracujących na obiekcie.

 3. Można, także na bieżąco pytać o dostępność boiska lub zapisać się na listę rezerwową.

 4. Warunkiem rezerwacji jest podanie podstawowych danych kontaktowych tj.: (imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej rezerwację oraz numer telefonu).

 5. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność zarezerwowanego terminu automatycznie zrywa rezerwację (nie wliczając złych warunków atmosferycznych, świąt oraz zamknięcie Orlika przez jednostkę prowadzącą lub z przyczyn organizacyjnych turniejów, zawodów sportowych).

 6. Na boisku obowiązuje regulamin obiektu, którego nieprzestrzeganie, będzie skutkować zerwaniem rezerwacji.

 7. Pierwszeństwo rezerwacji mają:

 1. grupy składające się z dzieci i młodzieży do 18 lat.

 2. kluby sportowe z gminy Kalwaria Zebrzydowska szkolące dzieci i młodzież.

 3. grupy korzystające z Orlika w poprzednim sezonie.

 4. kluby i zrzeszenia sportowe (seniorskie) działające na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w miesiącach grudzień, styczeń, luty.

 1. Boisko piłkarskie może rezerwować grupa, która minimum składa się z 8 osób.

 2. Animator jest upoważniony do zmiany przyjętego na dany okres harmonogramu lub odwołania niektórych zajęć objętych harmonogramem w przypadku organizacji imprez sportowych,

 3. Animator jest upoważniony do odwołania, czasowego zawieszenia lub ograniczenia czasu zajęć ze względu na ważne wydarzenia państwowe, święta lub złe warunki atmosferyczne.

 4. Jednostka prowadząca Orlik jest upoważniona do odwołania zajęć lub czasowego zamknięcia obiektu ze względu na zagrożenie epidemiologiczne lub inne sytuacje kryzysowe.

 5. Jednostką prowadzącą jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego ( halówki, turfy ).

 7. Jednostka treningowa wynosi 90 minut, w przypadku bardzo dużego zainteresowania Animator zastrzega sobie prawo zmniejszenia jednostki treningowej do 60 minut.

 8. Osoby dokonujące rezerwacji obiektu zobowiązane są do punktualnego rozpoczęcia i zakończenia korzystania z wynajętego boiska, zgodnie z dokonaną rezerwacją.

 9. W przypadku, gdy osoby korzystające z rezerwacji dokonanej przez użytkownika nie mogą wykorzystać tej rezerwacji, użytkownik zobowiązany jest do jej odwołania – najpóźniej 6 godzin przed jej rozpoczęciem.

 10. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 • administratorem danych osobowych kandydatów jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki 

w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 • każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

 • kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodms@giga-net.pl

 

 

 


sk