Konkurs „Bezpieczeństwo w sieci oczami młodego internauty”

Regulamin konkursu

„BEZPIECZEŃSTWO W SIECI OCZAMI MŁODEGO INTERNAUTY”

I. CELE KONKURSU:

1. Kształtowanie i popularyzowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci Internet.
2. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad poszanowania prawa.
3. Ukierunkowanie dzieci i młodzieży na prospołeczne zachowania.

II. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1. Organizatorzy:
 Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice
 Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
2. Konkurs rozpoczyna się 11 stycznia 2022 r. i trwa do 4 lutego 2022 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu – 08 lutego 2022 r.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie przez szkoły w terminie do 4 lutego 2022 r. maksymalnie po 3 prace konkursowe w każdej z kategorii określonych w pkt. IV.1. oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez dyrektora szkoły wraz z oświadczeniami przedstawicieli ustawowych zgłoszonych uczestników zgodnie z załącznikiem nr 2 regulaminu konkursu, w formie elektronicznej na adres e-mailowy:
anna.krupa@ckstkalwaria.com
oraz zbigniew.przybek@wadowice.policja.gov.pl
3. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanych w pkt. III. 2 oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu konkursu.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do nich z przyczyn niezależnych.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych może skutkować odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

IV. TEMAT KONKURSU:

1. Tematem konkursu p.n. „Bezpieczeństwo w sieci oczami młodego internauty ” jest wykonanie prac o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci Internet (np. nawiązywanie znajomości, ochrona danych osobowych, ochrona danych wrażliwych, upublicznianie wizerunku, gry internetowe, szkodliwe treści, cyberprzemoc, bądź pozytywne aspekty bezpiecznego korzystania z sieci Internet ) na jedną spośród trzech kategorii:
I. Plakat profilaktyczny
II. Prezentacja multimedialna
III. Wiersz – rymowanka

V. ZASADY KONKURSU:

1. Plakat profilaktyczny – prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane techniką rysunkową, malarską bądź kolażem, na arkuszu papieru o formacie A4 (210mm x 297mm).
2. Prezentacja multimedialna – prace wykonane w programie: LibreOffice, OpenOffice lub PowerPoint- max 20 slajdów.
3. Wiersz – rymowanka – prace napisane w pliku tekstowym zapisane z rozszerzeniem .pdf
4. Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane indywidualnie przez uczestnika.
5. Każdy uczestnik ma prawo nadesłać jedną pracę konkursową.
6. Do pracy konkursowej uczestnik jest zobowiązany dołączyć wypełnione oświadczenia przedstawicieli ustawowych zgodnie z załącznikiem nr 2 regulaminu konkursu.
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie została wykonana przez inne osoby.
8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatorów oraz w publikacjach przez nich wydawanych.
9. Konkurs jest moderowany przez Organizatorów. Moderacja w konkursie polega na prawie Organizatorów do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym uczestnika pracy, która:
a. narusza prawo obowiązujące w Polsce,
b. narusza prawa i uczucia osób trzecich,
c. zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
d. jednoznacznie odbiega od podstawowych wymagań technicznych,
e. narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatorów.
2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:
a. wartość artystyczna i merytoryczna pracy,
b. spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu, określonym w pkt. IV.1.
3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. VI.2, przyzna nagrody rzeczowe:
a. 3 nagrody główne – I miejsca w kategoriach określonych pkt. IV.1
b. 6 nagród dodatkowych – II i III miejsca w kategoriach określonych pkt. IV.1
4. Organizatorzy mają prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

1. Po rozstrzygnięciu konkursu lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów.
2. Nagrody w konkursie zostaną przekazane szkołom, gdzie będzie można je odebrać osobiście.
3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych, o których mowa w pkt. III. 5 może być podstawą odmowy wydania laureatowi nagrody.
4. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto, uczestnicy konkursu (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz klasy i szkoły, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatorów, w publikacjach wydawniczych Organizatorów oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.
5. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów konkursu.

VIII. PRAWA AUTORSKIE:

1. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy.
2. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) upoważnia nieodpłatnie Organizatorów do korzystania z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatorów, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.
3. Uczestnik (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Uczestnik (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły.
5. Ponadto uczestnik (jego opiekun prawny) zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronach internetowych organizatorów konkursu.
2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować telefonicznie do Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP Wadowice pod numerem telefonu 47 – 8327-224, lub na adres e-mail: malgorzata.hombesch@wadowice.policja.gov.pl lub zbigniew.przybek@wadowice.policja.gov.pl.
3. Złamanie ustaleń Regulaminu konkursu przez Uczestnika może oznaczać jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
do udziału w konkursie „Bezpieczeństwo w sieci oczami młodego internauty”

Nazwa i adres szkoły:……………………………………………………………..
:……………………………………………………………………………..

Kategoria: Plakat profilaktyczny
L.P. Imię Nazwisko Klasa
1.
2.
3.

Kategoria: Prezentacja multimedialna
L.P. Imię Nazwisko Klasa
1.
2.
3.

Kategoria: Wiersz – rymowanka
L.P. Imię Nazwisko Klasa
1.
2.
3.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.

………………………. …………………………….
pieczątka szkoły podpis i pieczątka dyrektora

Załącznik nr 2

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu w przedmiocie przekazania całości praw autorskich prac na rzecz organizatora konkursu oraz w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w poniższym oświadczeniu

Dane przedstawiciela ustawowego            Miejscowość i data
uczestnika konkursu ………………………………..

……………………………………………..
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie całości autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy mojego syna/córki*…………………………………………………………….…………..ucznia/uczennicy* (nazwa szkoły) ………………………………………………………………….. biorącego/ej udział w konkursie dla uczniów szkół podstawowych gminy Kalwaria Zebrzydowska p.n. „Bezpieczeństwo w sieci oczami młodego internauty ”, w zakresie ich umieszczania na stronach internetowych organizatorów konkursu w ramach prowadzonej działalności profilaktycznej.

Jednocześnie niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/ córki *………………………………………………………biorącego/ej udział w konkursie dla uczniów szkół podstawowych gminy Kalwaria Zebrzydowska p.n. „Bezpieczeństwo w sieci oczami młodego internauty ” w zakresie wskazanym w regulaminie przez organizatorów konkursu:

1. Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
2. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

…………………………………………………………..

Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego
uczestnika konkursu

*Niepotrzebne skreślić

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.