REGULAMIN WYJAZDÓW

ORGANIZOWANYCH PRZEZ
CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

1. Samodzielnym uczestnikiem wyjazdu może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych.

 

2. Osoby niepełnoletnie oraz osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych mogą uczestniczyć w wyjeździe jedynie pod opieką rodzica lub innego jej przedstawiciela ustawowego, który ponosi za nie odpowiedzialność.

 

3. Osoby o których mowa w ust. 2 mogą uczestniczyć w wyjeździe również pod opieką innej osoby dorosłej, nie będącej rodzicem lub przedstawicielem ustawowym uczestnika wyjazdu i, posiadającej pisemną zgodę rodzica lub przedstawiciela prawnego na objęcie uczestnika wyjazdu opieką4. Podstawą rezerwacji uczestnictwa w wyjeździe jest potwierdzona zapłata za wyjazd, którą należy dokonać w podanym terminie, po wcześniejszym upewnieniu się, czy na liście uczestników danego wyjazdu są wolne miejsca.5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, zwrot kosztów wyjazdu następuje w gotówce, poprzez wypłatę z kasy CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

6. Jeżeli rezygnacja następuje w terminie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem CKSiT zwraca 50% uiszczonej wpłaty.

 

 

7. W szczególnych, udokumentowanych przypadkach losowych istnieje możliwość całkowitego zwrotu dokonanej wpłaty, bez względu na ograniczenia wynikające z zapisów ust. 6, chyba, że CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej poniosło już nakłady finansowe związane z wyjazdem uczestnika.

 

8.Uczestnik ma prawo (bez ponoszenia kosztów rezygnacji), przekazać swoje miejsce innej osobie wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi z treści niniejszego regulaminu. Przekazanie miejsca może nastąpić przez powiadomienie o tym fakcie Organizatora i podanie danych uczestnika w terminie umożliwiającym załatwienie przez Organizatora wszelkich formalności wyjazdowych np. ubezpieczenia- nie później niż 2 dni robocze przed terminem wyjazdu.

9. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Uczestnika o ewentualnych istotnych zmianach dotyczących danego wyjazdu.10. Uczestnicy wyjazdu powinni stosować się do wskazówek przewodnika lub przedstawiciela organizatora oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa omówionych przed wyjazdem przez kierownika wyjazdu.

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wyjazdu w czasie jej trwania, jeżeli wystąpią uzasadnione do tego powody.

 

12. CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich uczestników wyjazdu.

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu w przypadku:

a) znacznego wzrostu ceny wyjazdu niezawinionego przez Organizatora;
b) nie dostatecznej liczby uczestników,

c) w każdym czasie, aż do planowanej godziny wyjazdu w sytuacji zaistnienia klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.).

 

14. Organizator zwraca całą wpłatę za udział w wyjeździe w przypadku:

a) odwołania wyjazdu przez Organizatora;
b) nie wzięcia udziału w wyjeździe przez Uczestnika z winy Organizatora.
Zwrot poniesionych kosztów dokonywany jest wyłącznie na podstawie paragonu potwierdzającego wpłatę.

15. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni lub częściowo wykorzystane przez Uczestnika z jego woli lub winy np.: spóźnienia na miejsce zbiórki, awarii własnego środka transportu, skrócenia pobytu, dobrowolnej rezygnacji z części świadczeń, a także z przyczyn od Organizatora niezależnych tj. warunków atmosferycznych, decyzji państwowych, decyzji administracyjnych władz i instytucji lokalnych, działania siły wyższej.

16. W przypadku wyjazdów zagranicznych Uczestnik zobowiązany jest do posiadania na wyjeździe dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób niepełnoletnich dowodu tymczasowego lub paszportu.

17. Uczestnik wyjazdu odpowiada za wyrządzone przez siebie ewentualne szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków.

18. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za realizację tych usług, które zostały
wyszczególnione w programie wyjazdu.

19. Ilość miejsc na każdy wyjazd jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

20. Przez złożenie podpisu na liście uczestników wyjazdu Uczestnik akceptuje program i regulamin wyjazdu w imieniu własnym oraz osoby przez siebie zapisywanej.

21. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do informowania kierownika wyjazdu o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wyjazdu.

22. Uczestników wyjazdu obowiązuje punktualność.

23. Zabrania się uczestnikom oddalania bez zgody kierownika wyjazdu.

24. W przypadku zbyt małej ilości chętnych do udziału w wyjeździe zostanie ona odwołana.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji postanowień regulaminu.Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. 33 873 3771, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 551-11-64-395 BS w Kalwarii Zebrzydowskiej 11 8119 0001 0012 8166 2000 0010