Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej przedstawia informację nt. Projektu pn. „Modernizacja i adaptacja starego kina na budynek wielofunkcyjny w Kalwarii Zebrzydowskiej”. Już 2007 roku ruszyły prace nad projektem, wtedy to wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. W maju 2008 roku zostało wykonane studium wykonalności do projektu. W tym samym roku dwukrotnie uchwalano program rewitalizacji. Od listopada 2008 do marca 2009 odbył się pierwszy etap modernizacji – został wykonany drenaż budynku. W początkowej fazie projektów realizowanych wyłącznie w ramach programów rewitalizacji do 15 stycznia 2009 roku składano tzw. Karty tytułowe programów rewitalizacji wraz z właściwymi programami rewitalizacji. W wyniku przeprowadzonej oceny Lokalny Program Rewitalizacji Kalwarii Zebrzydowskiej na lata 2008-2013 złożony przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska znalazł się na 7 miejscu na 54 wnioskodawców. W kolejnym etapie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej 14 lipca 2009 roku złożyło wniosek pod numerem: MRPO.06.01.01-12-137/09 w ramach działania 6.1 Rozwój miast. Schemat A – Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji. Tytuł projektu: Modernizacja i adaptacja starego kina na budynek wielofunkcyjny w Kalwarii Zebrzydowskiej. Obok tego wniosku złożono 63 wnioski o dofinansowanie w ramach tego działania z całego województwa małopolskiego. 11 września zakończono ocenę formalną wniosków. Wniosek z Kalwarii przeszedł ją pozytywnie. Następnie nastąpiła pozytywna ocena techniczną. W dniu 9 listopada 2009 został zakończony etap właściwej oceny merytorycznej. Pozytywny wynik na etapie właściwej oceny merytorycznej uzyskały 44 projekty. Projekty te zostały przekazane Zarządowi Województwa Małopolskiego w celu dokonania oceny strategicznej. W dniu 26 listopada 2009 Zarząd podjął Uchwałę Nr 1353/09 w sprawie zatwierdzenia listy projektów po ocenie strategicznej. W wyniku tej oceny kalwaryjski projekt uplasował się na pierwszym miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania. Całość przedsięwzięcia oszacowano wówczas na 1.425.530 zł z czego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki miało otrzymać 777.963,20 zł. 30 listopada 2009 roku zakończono prace nad przedsięwzięciem zrealizowanym w trybie zamówień publicznych pn. Roboty budowlane – przebudowa budynku Centrum Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej – „Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi”. Modernizację przeprowadziła Gmina Kalwaria Zebrzydowska na kwotę 109.573,02 zł brutto. . W związku z przystąpieniem Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność Wewnątrzregionalna, Działanie 6.1. Rozwój Miast, Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w dniu 03 marca 2010 podpisano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i adaptacja starego kina na budynek wielofunkcyjny w Kalwarii Zebrzydowskiej”. Całkowita wartość projektu to 1.425.530,00 zł, a dofinansowanie wyniosło 777.963,20 zł, co stanowi 70 % wydatków kwalifikowanych. Następnie przystąpiono do prac związanych z organizacją przetargu, efektem którego było wyłonienie wykonawcy, z którym 04.03.2010 r. podpisano stosowną umowę na kwotę 499.525,40 zł. Zgodnie z w/w umową w dniu 23.03.2010 r. przystąpiono do prac remontowo – budowlanych, których termin zakończenia przewidziano na 15.12.2010 r. W związku z przejściem na VAT Centrum Kultury, Sportu i Turystyki dnia 09.04.2010 roku zwróciło się z prośba o zmianę kwot podatku VAT założonego w projekcie z niekwalifikowanego na kwalifikowany. Ta zmiana umożliwia szybsze odzyskanie kwot w założonym projekcie. Wszelkie zmiany w projekcie zaakceptowano pismem z dnia 29.06.2010 roku z poleceniem zmiany wniosku aplikacyjnego. Wartość projektu obliczono na 1.180.672 zł, a kwotę dofinansowania stanowi wartość 775.504,77 zł. Z powodu przeciągających się procedur zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie okresu realizacji projektu do 30.06.2011. Wydłużenie okresu realizacji projektu wynikało z opóźnień jakie powstawały w trakcie jego realizacji, a które spowodowane były przez długotrwałe procedury rozpatrywania składanych wniosków o płatność i rozliczenie poniesionych kosztów, doprowadzając do poważnego zaburzenia płynności finansowej projektu i odłożenia w czasie realizacji dalszych działań. Taką zgodę uzyskano. W grudniu 2010 roku zrealizowano wykonanie budowy szybu windowego w budynku starego kina przy ul. Mickiewicza 4 na kwotę 63.056,87 zł. Do końca kwietnia 2011 zakończono zadanie pn. „Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie części elewacji od strony podwórza budynku Centrum Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Mickiewicza 4” na kwotę 86.363,68 zł. Te przedsięwzięcia zostały wykonane przez referat inwestycji Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska. Następne miesiące upłynęły na zakupie niezbędnego wyposażenia i urządzaniu pomieszczeń. Przypomnijmy że projekt polega na modernizacji budynku z dostosowaniem go dla osób niepełnosprawnych i utworzeniem wewnątrz sali konferencyjno – wystawowej, izby muzealnej, punktu informacji turystycznej i pomieszczeń dla kół zainteresowań. W sobotę, 18 czerwca 2011, punktem kulminacyjnym uroczystości otwarcia budynku wielofunkcyjnego był wernisaż malarstwa Wojciecha Weissa i jednocześnie nadanie imienia słynnego artysty związanego z Kalwarią, sali ekspozycyjnej na parterze budynku. Podczas otwarcia można było wysłuchać krótkiej prezentacji na temat rzemiosła kalwaryjskiego, a następnie odbył się koncert kameralny w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej z Krakowa. Kalwaria zyskała nowe sale wystawowe i miejsca na warsztaty artystyczne. Nowy gmach z powodzeniem pomieści wystawy organizowane nie tylko przez CKSiT, ale również planowane ekspozycje kalwaryjskich rzemieślników, miejscowych szkół i stowarzyszeń. Budynek ma dwie przestronne sale. Jedną przygotowaną na potrzeby przyszłych wystaw, a drugą na potrzeby zajęć warsztatowych i ćwiczeń. W podziemiach umieszczono eksponaty związane z działalnością rzemieślników z Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic. Zgodnie z założeniem władz miasta miejsce to ma służyć upowszechnianiu kultury.