9 czerwca, w środę, kolejne warsztaty z majsterkowania w Starym Kinie. Tym razem będziemy robili wieszak z domkami. Zapisy w Starym Kinie. Zapraszamy!

Zapraszamy kolejne spotkanie Klubu Małego Podróżnika "CZECHY: Krecik, Most Karola i knedliczki", które odbędzie się 11 czerwca br. o 16:30. Warsztaty podróżnicze dla dzieci w wieku 4-9 lat.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Kalwaryjskiego Uniwersytety Dziecięcego, które odbędzie się 12 czerwca (sob).

Stęsknieni za podróżami? Na pewno tak! Dlatego zapraszamy do fascynującego poznawania świata. Zapraszamy na warsztaty podróżnicze dla dzieci w wieku 4-9 lat, które odbędą się 14 maja br. (piątek), godz. 16:30-18:00.

Młotki w dłoń i do dzieła! Dzieci (w wieku 10+) i młodzież zapraszamy na warsztaty majsterkowiczów „Zrób to sam”, które odbędą się w środę, 19 maja, o godz. 18:00-20:00 w Starym Kinie.

Za tydzień spotykamy się na pierwszych zajęciach Uniwersytetu po dłuuuugiej przerwie! Tematem przewodnim będzie WODA. Uniwersytet to eksperymenty naukowe związane z wodą oraz doświadczanie świata przez zabawę

Agencja All Music prowadzi zajęcia indywidualne w Centrum Kultury w Kalwarii Z. Trwa nabór na zajęcia ze śpiewu i lekcje gry na skrzypcach. Szczegóły tel. 606 590 325. Zapraszamy!
 

Minecraft – warsztaty (8-12 lat) [NOWOŚĆ]

zajęcia 2 razy w miesiącu – sobota, godz. 13:30-14:30

koszt: 50 zł

Prowadzenie: Planeta Robotów

Miejsce: sala plastyczna, Stare Kino

Terminy zajęć w semestrze zimowym:  10.10.2020, 24.10.2020, 7.11.2020, 21.11.2020, 12.12.2020, 19.12.2020, 9.01.2021, 23.01.2021, 6.02.2021, 13.02.2021.

 

Niestety z przyczyn losowych dzisiaj nie będzie zajęć pilates i fitness dance - zapraszamy za tydzień!

Z przyczyn losowych zajęcia baletowe, pilates i dance fitness w dniu 15 października (czw) nie odbędą się. Zapraszamy za tydzień!

Zapraszamy na pierwsze warsztaty majsterkowania z cyklu "Zrób to sam", które odbędą się w środę (14 października), godz. 18:00-20:00, w Starym Kinie.

 Program Kalwaryjskiego Uniwersytetu Dziecięcego na semestr zimowy 2020/21.

W dn. 6 października br. nie odbędą się zajęcia z ceramiki dla dzieci dorosłych (sytuacja losowa). Przepraszamy i zapraszamy za tydzień!

Jak co roku jesienią rozpoczynamy nowy sezon warsztatów, spotkań i treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz zajęcia z szerokiej oferty, zgłoś się i rozwijaj swoje pasje z Centrum Kultury! Oferta zajęć jest bardzo bogata, a ceny za uczestnictwo atrakcyjne. Nabór  trwa do końca września br. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i złożenie jej osobiście lub mailowo w Starym Kinie.

W sobotę Migotki o 12:34-13:30 - jedna wspólna grupa. Zapraszamy!

Wyjątkowo Migotki w sobotę (11.07.) odbędą się w jednej grupie o godz. 10:45-11:30 w pawilonie Kalwarianka (Mickiewicza 16). Zapraszamy!

Z przyczyn losowych zajęcia tai-chi 6 lipca br. nie odbędą się. Termin odrabiania zostanie ustalony na kolejnym spotkaniu (13 lipca). Przepraszamy!

W sobotę, 20 czerwca br., odbędą się połączone zajęcia z robotyki i programowania. Będą trwały od 11:15 do 13:15. Zapraszamy!

W dniu 23 listopada oraz 30 listopada br. zajęcia Migotek odbędą się o godz. 10:30-11:15 (gr. I) i 11:15-12:15 (gr. II). Zapraszamy!

W grudniu zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego odbędą się 7 grudnia, a nie jak wcześniej planowano 14 grudnia. Zapraszamy!

Informujemy, że w dniu 2 listopada br. zajęcia taneczno-ruchowe Migotki odbędą się bez zmian. Centrum Kultury jest czynne w godz. 9:00-15:00. Serdecznie zapraszamy!

 

REGULAMIN

Uczestnictwa w zajęciach stałych zorganizowanych przez Centrum Kultury,  Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.     Zajęcia stałe organizowane przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej adresowane są przede wszystkim do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkujących na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Chętni spoza terenu Gminy przyjmowani będą w miarę wolnych miejsc.

2.     W zależności od charakteru i specyfiki zajęć, zajęcia prowadzone są w grupach lub indywidualnie z podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.

3.     Zajęcia w CKSiT prowadzone są odpłatnie. Decyzję o wysokości odpłatności za zajęcia podejmuje Dyrektor CKSiT.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez CKSiT jest: podpisane przez rodzica/opiekuna zgłoszenie uczestnika, uiszczenie opłaty za zajęcia przed rozpoczęciem zajęć.

 

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1.     Wysokość opłat za zajęcia CKSiT reguluje cennik znajdujący się w kasie Centrum.

2.     Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.     Odpłatność za zajęcia określona jest w ryczałtowanej wysokości na sezon wrzesień – czerwiec w danym roku.

4.     Odpłatność należy uiszczać najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca, w którym następuje korzystanie z zajęć, opłaty należy uiszczać w Kasie CKST.

5.     Uczestnik, który nie wniósł należytej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach.

6.     Brak wpłaty za dany miesiąc traktowany jest jako rezygnacja z zajęć powoduje skreślenie z listy uczestników.

7.     Trzy kolejne, nie zgłoszone instruktorowi wcześniej nieobecności powodują skreślenie z listy uczestników bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty wniesionej za zajęcia.

8.     Uczestnik zajęć w uzasadnionym przypadku może zwrócić się o zmniejszenie opłaty. Prośbę wraz z uzasadnieniem, popartą przez instruktora prowadzącego zajęcia, należy przekazać Dyrektorowi CKSiT (przed upływem terminu uiszczenia należnej opłaty), który decyduje o zmniejszeniu opłat.

9.     Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca.

 

MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ

Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez Dyrektora i instruktora prowadzącego dane zajęcia.

 

ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ

1.     W  szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowywania zajęć. Decyzję o odpracowaniu zajęć i ich termin, ustala instruktor w porozumieniu w uczestnikami.

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym  poinformuje e-mailem, telefonicznie lub osobiście. Osoby uczęszczające na zajęcia.

3.     Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 10 osób (z wyjątkiem zajęć indywidualnych i nauki języków obcych). W przypadku obecności na zajęciach mniejszej liczby osób, Dyrektor- po konsultacji z instruktorem może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dla mniejszej liczby uczestników.

4.     Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.     Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

2.     W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika CKSiT.

3.     Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek CKSiT. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub Sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

4.     Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik CKSiT.

5.     Uczestnik zajęć może przebywać na terenie pracowni CKSiT w dniach i godzinach wyznaczonych na zajęcia.

6.     Za stałe monitorowanie regularności wpłat, w porozumieniu z pracownikiem kasy, odpowiada instruktor danej sekcji.

7.     Jeśli termin zajęć dzieci i młodzieży szkolnej wypada w terminie ustawowo wolnym od pracy (święta) lub w okresie przerw świątecznych i międzysemestralnych, przypadające na ten dzień zajęcia nie są odrabiane a ryczałtowa opłata miesięczna nie ulega pomniejszeniu. Opłata miesięczna nie ulega również pomniejszeniu w przypadku krótszej niż miesiąc choroby lub zwolnienia uczestnika z zajęć lub instruktora.

8.     Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku w formie analogowej i cyfrowej (na podstawie art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r Dz. U. 2006 r. Nr. 90 poz. 631 z późn. zm.), w ramach uczestnictwa w wydarzeniach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatora bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji wydarzeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych   na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a i art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Dzieci i młodzież zapraszamy na zajęcia grupowe ze śpiewu przy akompaniamencie instrumentów. Zajęcia ruszają w październiku.

Poznaj wszechświat czyli olbrzymi tort pełen niespodzianek! Poznaj rodzaje obiektów w kosmosie, poznaj słoneczne imperium, Mleczną Drogę, zrób zdjęcie nocnego nieba, obserwuj niebo.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w środy, w godz. 18:00-19:00.

Miejsce: Stare  Kino, ul. Mickiewicza 4, Kalwaria

Prowadzący: Jarosław Leski

Opłata miesięczna:  20 zł

 

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza na zajęcia stałe. Zapisy we wrześniu, zajęcia ruszają w październiku br.

Warsztaty animacyjno-logopedyczne (4-7 lat)

zajęcia raz w tygodniu – wtorek, 17:00-18:00

koszt: 40 zł/mc

Prowadząca: Paulina Śmiech

Miejsce: Stare Kino

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku  4-7 lat, wspierające wszechstronny rozwój dziecka Program oparty o: kreatywne zabawy; stymulację rozwoju ruchowego; elementy nauki czytania; tańce integracyjne; ćwiczenia pamięci i koncentracji; rozwój umiejętności społecznych, pracę w grupie; warsztaty tematyczne

 

Warsztaty fotograficzne – Kalwaryjski Klub Fotograficzny

zajęcia raz w miesiącu – środa, godz. 19:00-20:00

koszt: 30 zł/mc

Prowadzący: Jarosław Leski

Miejsce: Stare Kino

Uczestnicy poznają podstawy pracy z aparatem fotograficznym i zasady wykonywania zdjęć.  W programie także: zajęcia teoretyczne, plenery fotograficzne, sesje w różnych warunkach.