Koszt: 300 zł
dla rodzeństw rabat 20 % (cena 240 zł za dziecko)

Zajęcia poniedziałek-piątek, godz. 9:00-15:00.

W ramach wpisowego zapewniamy:

 • profesjonalną opiekę wychowawczą
 • 6 h dziennie
 • aktywizujący i różnorodny program zajęć
 • codziennie drugie śniadanie i obiad
 • ubezpieczenie

W programie:

 • wycieczki po okolicy, poznawanie ciekawych miejsc
 • zabawy ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu
 • gra terenowa, piknik
 • warsztaty tematyczne
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • warsztaty z terenoznawstwa, orientacji w terenie
  …i wiele innych atrakcji!

Szczegółowy program zostanie przekazany rodzicom uczestników w lipcu.

Zapisy do 28 czerwca 2021 r. Ilość miejsc ograniczona!

Zapisy na podstawie karty zgłoszeniowej.

KARTY KWALIFIKACYJNE DOSTĘPNE W STARYM KINIE. Istnieje możliwość przesłania mailowo – prosimy o kontakt telefoniczny.

REGULAMIN PÓŁKOLONII
Akademia Odkrywców: na tropie niezwykłych historii – odkrywamy okolicę!

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci w zajęciach w okresie półkolonii „Akademia Odkrywców: na tropie niezwykłych historii – odkrywamy okolicę!”, organizowanej przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT).
2. Półkolonia odbywa się w siedzibie CKSiT, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
3. Półkolonia organizowana jest w I turnusie, w dn. 2-6 sierpnia 2021 r.
4. Każdy dzień rozpoczyna się o godz. 9:00 i trwa do godz. 15:00. W tym czasie uczestnicy znajdują się pod opieką organizatora. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do odprowadzenia uczestnika na godz. 9:00 i odebrania o godz. 15:00 z siedziby CKSiT. Organizator może sprawować opiekę nad dzieckiem maksymalnie 15 min. przed rozpoczęciem zajęć i maksymalnie 15 min po zakończeniu.
5. Cena półkolonii Akademia Odkrywców: na tropie niezwykłych historii –
odkrywamy okolicę!” wynosi 300 zł za 5 dni zajęć.
6. W przypadku udziału w półkolonii rodzeństw organizator oferuje 20 % rabatu, czyli cena dla rodzeństw wynosi 240 zł.
7. Wpisowe obejmuje: profesjonalną opiekę wychowawczą, II śniadanie, obiad, ciekawy program zajęć, materiały do zajęć, wycieczki po najbliższej okolicy.
8. Zapisanie uczestnika na półkolonie odbywa się w poniższy sposób:
a) wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz karty kwalifikacyjnej w siedzibie CKSiT
b) wpłata całości wpisowego w CKSiT do 30.06.2021 r.
9. Opłat można dokonywać poprzez:
a) wpłatę w kasie CKSiT (ul. Mickiewicza 4) w godzinach pracy CKSiT
b) wpłatę na konto organizatora (po wcześniejszym upewnieniu się o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonię)
BS w Kalwarii Zebrzydowskiej: 11 8119 0001 0012 8166 2000 0010 z tytułem przelewu: „Półkolonia, Imię i nazwisko Uczestnika”.
10. Niedokonanie w terminie opłaty skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca dla dziecka jako uczestnika.
11. Za datę zapłaty uważa się wpływ pieniędzy na konto organizatora.
12. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w półkolonii. Za dzień rezygnacji uważa się dzień doręczenia organizatorowi pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji.
13. W przypadku rezygnacji Klienta z półkolonii najpóźniej jeden dzień roboczy przed ich rozpoczęciem, organizator uprawniony jest do dokonania potrącenia 50% ceny z opłaty za półkolonie tj. 150 zł. Organizator może wyrazić zgodę na zwrot 100% poniesionych kosztów w przypadku, gdy Klient zgłaszający rezygnację znajdzie osobę na zwolnione miejsce. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w półkoloniach najpóźniej na 1 dzień roboczy przed ich rozpoczęciem.
14. Rezygnacja z półkolonii po ich rozpoczęciu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty, ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii lub jej części w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora.
16. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt. 13 Klient ma prawo odpowiednio do:
a) zwrotu całości wniesionych opłat (bez odsetek)
b) zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni.
17. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania półkolonii z powodu zbyt małej ilości uczestników (wymagane minimum to 7 osób), o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub elektroniczną, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem turnusu. Klientowi zostaje zwracana wtedy cała wniesiona opłata (bez odsetek).
18. Organizator ubezpiecza uczestników od NNW w trakcie trwania zajęć.
19. Przed rozpoczęciem półkolonii w prosi się rodziców/opiekunów uczestników półkolonii o zgłoszenie ewentualnych nietolerancji pokarmowych, chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), skaleczeń skóry lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w uczestnictwie dziecka w zajęciach.
20. Każdy uczestnik zajęć zostanie przeszkolony z podstawowych zasad BHP w trakcie pierwszych zajęć.
21. W trakcie zajęć uprasza się wszystkich uczestników o uważne wykonywanie poleceń prowadzącego. Niedostosowanie się do ogólnych zasad prowadzonych zajęć, ze względów bezpieczeństwa innych uczestników może skutkować wyproszeniem z sali.
22. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie półkolonii były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom celem umieszczenia ich na stronach internetowych organizatora. W przypadku braku zgody opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.
24. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przeprowadzane zajęcia niosły ze sobą jak najmniejsze ryzyko kontaktu z osobami trzecimi, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zobowiązuje się do dezynfekcji sprzętu i sali każdego dnia półkolonii.
25. Opiekun przyjmuje do wiadomości fakt, że istnieje ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 również w trakcie trwania półkolonii, mimo podjętych przez Organizatora środków ostrożności, i w takim przypadku nie będzie rościł od Organizatora zadośćuczynienia w jakiejkolwiek formie.
26. Opiekun oświadcza, że Uczestnik półkolonii nie zamieszkuje z osobą podlegająca kwarantannie lub izolacji w związku z chorobą COVID-19 oraz że sam nie podlega kwarantannie. W przypadku zaistnienia takich okoliczności niezwłocznie poinformuje o tym Organizatora.


27. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro.ads2@gmail.com

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.