Klauzula Informacyjna Rodo

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kultury,Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej  Mickiewicza 4 34-130 Kalwaria Zebrzydowska NIP 551-11-64-395

Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w siedzibie firmy, pod numerem telefonu  tel. 33 873 37 71 lub adresem e-mail biuro@ckstkalwaria.com informuję, iż:

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji zadań likwidacji szkód majątkowych.
  2. Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania powierzonego zadania,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania oraz organy administracji publicznej, a w szczególności: Sądy ,Urząd Skarbowy, urząd miasta , operatorzy pocztowi ,przewoźnicy, banki, partnerzy świadczący usługi techniczne celem realizacji zadań . Możemy również przekazać Dane Osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 2. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.(Art. 15,16,17)
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia współpracy – sprzedażowej. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości  sprzedaży i wysyłki procedur.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji Pozarządowym.

Inspektor ochrony danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych.
Wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w:

Centrum Kultury,Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej udziela Inspektor Ochrony Danych:
Agnieszka Sutor
e-mail: iod@sutor.com.pl
tel. +48 667 632 020

REGULAMIN

Uczestnictwa w zajęciach stałych organizowanych przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

Postanowienia Ogólne:

1. Zajęcia stałe organizowane przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej adresowane są przede wszystkim do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkujących teren Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Chętni spoza terenu Gminy przyjmowani będą w miarę wolnych miejsc.
2. W zależności od charakteru i specyfiki zajęć, zajęcia prowadzone są w grupach lub indywidualnie z podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniając kryteria wiekowe. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.
3. Zajęcia w CKSiT prowadzone są odpłatnie. Decyzję o wysokości odpłatności za zajęcia podejmuje Dyrektor w CKSiT.

Warunki Uczestnictwa w zajęciach:

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez CKSiT jest:
podpisanie przez rodzica/opiekuna zgłoszenie uczestnika, uiszczenie opłaty za zajęcia przed rozpoczęciem zajęć.

Płatności za zajęcia:

1. Wysokość opłat za zajęcia CKSiT reguluje cennik znajdujący się w kasie Centrum. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Odpłatność za zajęcia określona jest w ryczałtowanej wysokości na sezon wrzesień czerwiec w danym roku .
3. Odpłatność należy uiszczać najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca , w którym następuje korzystanie z zajęć , opłaty należy uiszczać w Kasie CKSiT.
4. Uczestnik , który nie wniósł należnej opłaty , nie może brać udziału w zajęciach .
5. Brak wpłaty za dany miesiąc traktowany jest jako rezygnacja z zajęć powoduje skreślenie z listy uczestników.
6. Trzy kolejne , nie zgłoszone instruktorowi wcześniej nieobecności powodują skreślenie z listy uczestników bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty wniesionej za zajęcia.
7. Uczestnik zajęć w uzasadnionym przypadku może zwrócić się o zmniejszenie opłaty. Prośbę wraz z uzasadnieniem , popartą przez instruktora prowadzącego zajęcia, należy przekazać dyrektorowi CKSiT ( przed upływem terminu uiszczenia należnej opłaty ) , który decyduje o zmniejszeniu opłat.
8. Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca.

Miejsce oraz czas zajęć:

Miejsce i czas zajęć ustalone są na podstawie grafiku przygotowanego przez Dyrektora i instruktora prowadzącego dane zajęcia.

Odpracowywanie zajęć:

1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowania zajęć .Decyzję o
odpracowaniu zajęć i ich termin , ustala instruktor w porozumieniu z uczestnikami .
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (emailem,telefonicznie lub osobiście ). Osoby uczestniczące na zajęcia.
3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 10 osób (z wyjątkiem zajęć indywidualnych i nauki języków obcych). W przypadku obecności na zajęciach mniejszej liczby osób, Dyrektor – po konsultacji z instruktorem może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dla mniejszej liczby uczestników.
4. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.

Pozostałe postanowienia:

1. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie obwiązujących przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika CKSiT.
3. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek CKSiT. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby .
4. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik CKSiT.
5. Uczestnik zajęć może przebywać na terenie pracowni CKSiT w dniach i godzinach
wyznaczonych na zajęcia.
6. Za stałe monitorowanie regularności wpłat, w porozumieniu z pracownikiem kasy, odpowiada instruktor danej sekcji.
7. Jeśli termin zajęć dzieci i młodzieży szkolnej wypada w terminie ustawowo wolnym od pracy (święta) lub w okresie przerw świątecznych i międzysemestralnych, przypadające na ten dzień zajęcia nie są odrabiane a ryczałtowa opłata miesięczna nie ulega pomniejszeniu. Opłata miesięczna nie ulega również pomniejszeniu w przypadku krótszej niż miesiąc choroby lub zwolnienia uczestnika z zajęć lub instruktora.
8. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej (na podstawie art.81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r Dz. U.2006 r. Nr 90 poz.631 z pózn zm.) ,w ramach uczestnictwa w wydarzeniach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatora bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji wydarzeń raz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art.6 ust. 1 lit. a i art 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Inspektor ochrony danych Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych.Wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w : Centrum Kultury,Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej udziela Inspektor Ochrony Danych:Agnieszka Sutor e-mail:biuro.ads2@gmail.com tel.+48 667 632 020

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.